kama-series
preserve
<material
equipment
kira-series
kedem-series

האדם במעגל הטבע והיקום

הארכיאולוגיה המודרנית היא בת כ-100 שנה וגילו של מקצוע השימור הוא כ-50 שנה. השימור התפתח מתוך הכרה בערך רב הטמון ב,mתרבויות שרק חלקים מהן השתמרו ועל מנת להגן עליהן מתהליכי בלייה ההולכים ומחריפים כתוצאה מחשיפת השרידים לפגעי אקלים. בשנות ה-50 של המאה ה-20 גובשו באירופה היסודות לשימור מבנים ואתרים ולתחזוקתם באמצעות טכנולוגיות וחומרים זהים לאלה […]

Read More…